2651077037
Τηλέφωνο
Δημ. Χατζή 13
Διεύθυνση
08 Σεπ

Πρόσκληση 97/2020 (Α/Α 4412 ): Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (1η τροποποίηση)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προέβη στην έκδοση 1ης τροποποίησης της πρόσκλησης για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020 με τίτλο «Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας».

Προσοχή σημαντικά σημεία 1ης τροποποίησης :

 Αντικατάσταση του εδαφίου του Κεφαλαίου 4 από «Όσοι Φορείς ΚΑΛΟ έχουν κλείσει τουλάχιστον μια οικονομική χρήση (έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2019) θα πρέπει να διαθέτουν μέσο όρο Κύκλου Εργασιών τελευταίας τριετίας/διετίας/έτους (2019, 2018, 2017 ανάλογα με τις κλεισμένες χρήσεις του Φορέα) μεγαλύτερο του 10% του ύψους του επενδυτικού του σχεδίου» σε «Όσοι Φορείς ΚΑΛΟ έχουν κλείσει τουλάχιστον μια διαχειριστική χρήση θα πρέπει να έχουν υποβάλλει τα αντίστοιχα φορολογικά έντυπα».

 α. Προσθήκη στον πίνακα 6.1. Επιλέξιμες Δαπάνες των υποκατηγοριών :

2.4 Λοιπές Αμοιβές Τρίτων

3.4 Λοιπές δαπάνες προβολής, δημοσιότητας και δικτύωσης

 • Προμήθεια μηχανημάτων – εξοπλισμού παραγωγής

9.1  Προμήθεια λογισμικών

β. Τροποποίηση του 8.1 Λοιπός Εξοπλισμός σε 8.2 Λοιπός Εξοπλισμός

     Τροποποίηση του 9.1 Κόστος παραμετροποίησης λογισμικού / εφαρμογών και εκπαίδευσης στη χρήση αυτών σε 9.2 Κόστος παραμετροποίησης λογισμικού / εφαρμογών και εκπαίδευσης στη χρήση αυτών.

 Διαγραφή της λέξης «ενδεικτικά» του Κεφαλαίου 6.1.2 Δαπάνες για αμοιβές τρίτων.

 • Τροποποίηση της έναρξης υποβολής προτάσεων την 1/10/2020 ώρα 13.00 μ.μ και της λήξης υποβολής των προτάσεων την 16/11/2020 ώρα 15.00 μ.μ.
 • Προσθήκη στο Κεφάλαιο 14 εδαφίου

κβ) Σε περίπτωση διαπίστωσης , τόσο κατά το στάδιο της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου όσο και κατά το στάδιο των μακροχρονίων υποχρεώσεων της υποχρέωσης διατήρησης των θέσεων απασχόλησης από την επιχείρηση , της μη τήρησης του σχετικού ποσοστού των ατόμων που προσλήφθηκαν να ανήκουν σε Ευάλωτες ή Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού, όπως προτάθηκε από την επιχείρηση και βαθμολογήθηκε ανάλογα, θα αποτελέσει λόγο απένταξης της επιχείρησης από το Πρόγραμμα.

 • Τροποποίηση του Ι2. (link στο αρχείο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.2 – Έντυπο Υποβολης.xlsx)

 Προσθήκη στο Παράρτημα ΙΙΙ Μισθολογικό κόστος για νέα θέση/εις εργασίας του εδαφίου:

Δικαιολογητικό που θα αποδεικνύει  την πρόσληψη ατόμου/ ατόμων από την επιχείρηση που  ανήκουν σε ευάλωτη ή ειδική ομάδα πληθυσμού,  σύμφωνα με το εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο.

π.χ. Άτομα με αναπηρίες : Απόφαση εν ισχύ αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας , ή απόφαση εν ισχύ των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας , με την οποία πιστοποιείται το ποσοστό και το είδος αναπηρίας του εργαζομένου.

π.χ. Άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας :Φορολογική δήλωση τελευταίου οικονομικού έτους και πίνακας περιουσιακής κατάστασης Ε(9).

π.χ. Μακροχρόνια Άνεργος έως είκοσι πέντε (25) ετών και άνω των πενήντα (50) ετών :Απόφαση του ΟΑΕΔ ότι ανήκει στην κατηγορία των μακροχρόνια ανέργων.

 Στο Παράρτημα ΙΧ :Φάκελος Δικαιολογητικών αντικαθίσταται το εδάφιο από «Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που απαιτούνται στην Πρόσκληση ως δικαιολογητικά συμμετοχής θα έχουν θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής ή θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, ή από τα φυσικά / νομικά πρόσωπα της υπό σύσταση επιχείρησης , ή θα έχουν παραχθεί μέσα από την πλατφόρμα www.gov.gr » σε «Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που απαιτούνται στην Πρόσκληση ως δικαιολογητικά συμμετοχής θα έχουν θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής ή θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, ή θα έχουν παραχθεί μέσα από την πλατφόρμα www.gov.gr  ».

Η πρόσκληση αφορά :

Την υποστήριξη φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου για την επιχορήγηση οικονομικής δραστηριότητας και για τη δημιουργία τουλάχιστον 1 θέσης εργασίας.

Σε ποιους απευθύνεται:

Φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3, παρ. 1 του Ν. 4430/2016.

Περίοδος υποβολής

Από 1/10/2020, ώρα 13.00 έως 16/11/2020 ώρα 13.00

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis  με την ένδειξη: «Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας».

Όροι και προϋποθέσεις

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των φορέων ΚΑΛΟ που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • Να λειτουργούν νομίμως με τη μορφή του Φορέα Κοινωνικής Οικονομίας με βάση τα οριζόμενα στο Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α΄/2016) , άρθρο 3, παρ. 1 (ΦΕΚ 205/Α΄/2016).
 • Να διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 • Να διατηρούν την ιδιότητα του μέλους του Μητρώου καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.
 • Όσοι Φορείς ΚΑΛΟ έχουν κλείσει τουλάχιστον μια διαχειριστική χρήση θα πρέπει να έχουν υποβάλει τα αντίστοιχα φορολογικά έντυπα .
 • Να δημιουργήσουν τουλάχιστον μία (1) θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης ή αντίστοιχων θέσεων μερικής απασχόλησης. Συγκεκριμένα, ανάλογα με το ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πράξης τους, οι Δικαιούχοι θα πρέπει να δημιουργήσουν τουλάχιστον:
 • (α) μία (1) Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) όταν το ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πράξης ανέρχεται μέχρι το ποσό των 60.000,00€,
 • (β) δύο (2) Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) όταν το ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πράξης κυμαίνεται από 60.000,00€ έως 100.000,00€ και

Επισημαίνεται ότι οι ΕΜΕ που θα δημιουργηθούν σύμφωνα με τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό της πράξης του κάθε Δικαιούχου θα πρέπει και να διατηρηθούν για τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες από την ολοκλήρωση της επένδυσης.

 • Να περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 και στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.
 • Να υποβάλουν επιχειρηματικό σχέδιο στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας που αφορούν όλους τους ΚΑΔ πλην αυτών που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII της παρούσας προκήρυξης, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου. Επισημαίνεται ότι όλες οι περαιτέρω αναλύσεις των ΚΑΔ 01,02,03,05,06,12,97,98,99,00 είναι μη επιλέξιμες.
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την ηλεκτρονική υποβολή της επενδυτικής πρότασης και να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου.

 Τι χρηματοδοτείται

Οι επιλέξιμες δαπάνες, αφορούν λειτουργικά έξοδα, αμοιβές τρίτων, δαπάνες προβολής, δημοσιότητας και δικτύωσης, μισθολογικό κόστος νέας/ων θέσης/εων εργασίας, δαπάνες διαμόρφωσης χώρου μικρής κλίμακας, προμήθεια αναλωσίμων, προμήθεια πρώτων υλών/ εμπορευμάτων, προμήθεια μηχανημάτων – εξοπλισμού παραγωγής – λοιπού εξοπλισμού, προμήθεια λογισμικών- υπηρεσίες παραμετροποίησης λογισμικού .

 Προϋπολογισμός

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης είναι 500.000€.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 50.000€  έως 100.000€.

Ενίσχυση

Μισθολογικό κόστος Νέας/ων Θέσης/εων Εργασίας 100% και όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών  70%.

Διάρκεια των έργων

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων , είναι έως δεκαοκτώ (18) μήνες.

 

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Post Your Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*
*